Середа, 21.08.2019, 00:26 | RSS
КОНТРОЛЬНІ, КУРСОВІ, ДИПЛОМНІ РОБОТИ
БЕЗКОШТОВНІ ПІДРУЧНИКИ
(067) 421-15-51
dozkontrol@mail.ru
dozkontrol@meta.ua
Меню сайту
Вхід на сайт
Пошук

Скачати безкоштовно підручники з економічних дисциплін_4


Розмір: 1,02 Мб
Формат: WinWord
Архив: WinRAR
Метою посібника є ознайомлення студентів з теорією і практикою маркетингу західних і вітчизняних суб’єктів інформаційної діяльності, з особливостями маркетингу в інформаційному виробництві, на інформаційному ринку, з організацією маркетингових досліджень і маркетингової діяльності, проблемами ціноутворення і конкурентної боротьби.
Посібник призначений для студентів V курсу спеціальності 8102 «Економічна кібернетика», які навчаються за програмою «Інформаційний менеджмент». Буде корисним студентам, аспірантам і викладачам економічних спеціальностей, а також усім, хто цікавиться проблемами інформаційної галузі.
Розмір: 982 Кб
Формат: WinWord
Архив: WinRAR
У другому виданні першого в Україні навчального посібника детально розглянуто такі напрямки діяльності в галузі маркетингу, як рекламування товарів, стимулювання продажу, створення іміджу підприємств; розкрито особливості організації та планування маркетингової політики комунікацій, складання маркетингового бюджету, контролю за викорис-танням коштів. Значну увагу приділено особливостям персонального продажу товарів як складової частини маркетингових комунікацій, най-важливішим аспектам роботи з громадськістю, рекламі на місці продажу та створенню сучасної упаковки товарів. Посібник доповнено такими новими розділами, як «Спонсорування», «Брендинг», «Сервісне обслуговування» та «Франчайзинг».
Розмір: 1,42 Мб
Формат: WinWord
Архив: WinRAR
Розглянуто питання сутності цінової політики як сукупності прийомів і методів ціноутворення при вирішенні маркетингових проблем. Розглядаються правила розрахунку оптових та роздрібних цін, роз’яснюються прийоми формування цінових стратегій та методів для прийняття самостійних господарських рішень, які підвищують ефективність бізнесу.
Викладено методичні рекомендації щодо вивчення особливостей дослідження ринкової кон’юнктури в ціноутворенні. Висвітлюються методичні підходи до вибору цінової політики з урахуванням особливостей конкретної ринкової ситуації, а також методи оптимізації рівня цін. Особливу увагу приділено питанням розробки цінової стратегії та оцінки політики і ризику у ціноутворенні. Викладено питання державного регулювання процесів ціноутворення в Україні і ціноутворення брендів. Засвоєнню теоретичного матеріалу сприятимуть розроблений для кожної теми термінологічний словник ключових понять, питання для перевірки знань.
Розмір: 1,49 Мб
Формат: WinWord
Архив: WinRAR
Відповідно до нормативної програми з дисципліни в навчальному посіб-нику розглянуто питання товарної політики підприємств маркетингової орієнтації. Викладено методичні рекомендації щодо вивчення основних ринкових характеристик товарів і послуг та їхньої конкурентоспроможності, особливостей сучасного ринку товарів, головних методичних засад сегментування та вибору цільових сегментів, етапів планування та розробки нового товару, його дизайну, упакування та маркування. Засвоєнню теоретичного матеріалу сприятимуть розроблений для кожної теми термінологічний словник ключових понять, питання для перевірки знань та практичні завдання.
Розмір: 1,16 Мб
Формат: WinWord
Архив: WinRAR
Навчально-методичний посібник містить типову програму, методичні вказівки щодо вивчення окремих тем, плани практичних занять, завдання для самоконтролю, тести, кейси, словник основних термінів з міжнародного маркетингу.
Розмір: 1,71 Мб
Формат: WinWord
Архив: WinRAR
У першому в Україні навчальному посібнику з менеджменту рекламної діяльності розглянуто всі етапи створення рекламного процесу — від появи потреби в рекламному зверненні до його створення, пред’явлення цільовій аудиторії та визначення ефективності. Детально висвітлено психологічні основи рекламного менеджменту. Посібник доповнено розділами: «Механізм дії реклами» та «Корпоративна реклама». Значно розширено навчальний матеріал із медіапланування.
Розмір: 3,46 Мб
Формат: WinWord
Архив: WinRAR
У підручнику викладено основні питання, що розкривають сутність маркетингу як філософії підприємницької діяльності за умов ринкових відносин та конкуренції. Основну увагу звернуто на маркетингові підходи, методи, алгоритми та інструменти, котрі використовуються підприємствами для задоволення потреб споживачів і досягнення власних цілей.
Розмір: 690,4 Кб
Формат: WinWord
Архив: WinRAR
Навчальний посібник підготовлений на основі вітчизняних і зарубіжних наукових розробок з паблік рилейшнз. Він є однією з перших спроб обґрунтовано визначити сутність і основні елементи системи зв’язків з громадськістю в економічній діяльності з використанням інтегративної методології.
У посібнику в логічній послідовності розглядаються умови виникнення, становлення й розвитку паблік рилейшнз як науки і мистецтва, її предмет, об’єкт і основні категорії, масові комунікації, процес планування, організації та здійснення зв’язків з громадськістю, механізм взаємодії суб’єктів соціально-економічної діяльності із засобами масової інформації, сутність і особливості зв’язків з громадськістю у виробничій, комерційній, оргмасовій і політичній сферах, у маркетингу та менеджменті, а також міжнародні зв’язки з громадськістю. Основні положення кожної теми ілюстровано схемами й таблицями. В посібнику міститься короткий словник основних понять паблік рилейшнз, а також додатки: типова робоча навчальна програма з методичними рекомендаціями щодо вивчення дисципліни, основні міжнародні та вітчизняні нормативні й правові документи з паблік рилейшнз.
Розмір: 2,4 Мб
Формат: WinWord
Архив: WinRAR
Основним завданням логістики як наукової дисципліни є управління матеріальними, інформаційними, грошовими та іншими видами потоків. Неабиякого поширення логістика набула у розвинутих країнах з ринковою економікою. Це зумовлено насамперед тим, що конкурентоспроможність фірм значною мірою залежить від якості логістичного обслу-говування. Останнім часом логістика почала застосовуватися і в народному господарстві України. На підприємствах, у транспортних та посередницьких організаціях виникла потреба у фахівцях з логістики.
Даний підручник є одним з перших в Україні. Його розробка здійснена на базі раніше надрукованих автором наукових праць, а також праць закордонних та українських фахівців і науковців з логістики. В ньому розглянуті основні логістичні положення, а також логістика підприємства (заготівельна, виробнича, розподільча), складського господарства, транспортування та посередницьких організацій. Також приділена увага транспортно-експедиційному логістичному обслуговуванню.
Розмір: 1,42 Мб
Формат: pdf
Архив: WinZip
Эта книга в популярной, увлекательной и доступной форме познакомит вас с основами маркетинга. В книге удивительно удачно сочетаются теоретические сведения, примеры их практического применения в реальной жизни и специальные методические приемы, облегчающие усвоение материала. Последняя особенность делает эту книгу полезной не только для студентов, но и для преподавателей.
Розмір: 4,2 Мб
Формат: pdf
Архив: WinZip
Авторы учебного пособия «Управление маркетингом» сочли возможным включить в книгу некоторые, возможно, спорные соображения, касающиеся анализа тенденции развития маркетинга в ключе такого современного экономического явления как «неоэкономика». А также попробовали заглянуть в завтрашний день, в будущее маркетинговых технологий. Сама по себе такая попытка, безусловно, является своего рода практикумом по развитию у студентов стратегического мышления в области маркетинга. Для обеспечения конкурентоспособного положения предприятия на рынке необходимо использовать все многообразие стратегических и тактических приемов маркетинга. Эффективная рыночная деятельность, ведение целенаправленной конкурентной борьбы требует от производителей владения навыками эффективного управления маркетингом.
Розмір: 1,75 Мб
Формат: WinWord
Архив: WinRAR
У навчальному посібнику на основі узагальнення досягнень світової і вітчизняної науки та практики управління інноваційними процесами викладено теоретичні, методологічні й практичні питання інноваційного менеджменту. Розглянуто основні концепції інноваційної теорії, особливості розвитку сучасного інноваційного циклу, сутність формування інноваційних стратегій, вибір організаційних форм інноваційної діяльності на підприємстві та їх ефективність. Особливістю посібника є використання значної кількості допоміж-ного матеріалу, прикладів, ситуацій.
Розмір: 1,75 Мб
Формат: WinWord
Архив: WinRAR
Книга охоплює широкий спектр аспектів менеджменту персоналу: організаційних, економічних, правових, психологічних, соціальних тощо. Навчальний матеріал книги розраховано на менеджерів усіх рівнів управління й умовно розподілено на три частини: управління працею, управління кадрами та управління соціально-демографічними процесами.
Розмір: 1,03 Мб
Формат: WinWord
Архив: WinRAR
Навчальний посібник призначений для допомоги студентам в набутті теоретичних знань і практичних навичок із дисципліни «Менеджмент продуктивності». Посібник включає теми, в яких у логічній послідовності розкривається суть продуктивності, класифікуються її фактори, розглядаються методи її вимірювання в різних ланках економіки та найважливіші аспекти управління цією соціально-економічною категорією.
Розмір: 1,31 Мб
Формат: WinWord
Архив: WinRAR
Розкрито суть аграрного менеджменту та його місце в системі економічних ринкових відносин. Показано особливості аграрного менеджменту за різних організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств. Висвітлено питання внутрігосподарських економічних відносин аграрних підприємств, зокрема основних функцій менеджменту, бюджетного планування, системи управління витратами, менеджменту землі, капіталу, трудових ресурсів.

1-15                   16-31                   32-45                   46-60                    60-75                   76-86

Перейти на ГОЛОВНУ СТОРІНКУ

Анализ веб сайта
Статистика
Ми з Вами
Друзі
» Зареєстровані на сайті:
Всього: 3216
Нових за месяць: 0
Нових за тиждень: 0
Нових вчора: 0
Нових сьогодні: 0
» З них:
Адміністратор сайту: 1
Перевірених: 16
Користувачів: 3199
» З них:
Чоловіків: 875
Жінок: 2341
Календар
«  Серпень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031