Четвер, 13.05.2021, 02:51 | RSS
КОНТРОЛЬНІ, КУРСОВІ, ДИПЛОМНІ РОБОТИ
БЕЗКОШТОВНІ ПІДРУЧНИКИ
(067) 421-15-51
dozkontrol@mail.ru
dozkontrol@meta.ua
Меню сайту
Вхід на сайт
Пошук

Скачати безкоштовно підручники з економічних дисциплін


Розмір: 788 Кб
Формат: WinWord
Архив: WinRAR
Підручник розкриває організацію і методику аудиту та його особливості на сільськогосподарських підприємствах. В підручнику вперше основну увагу приділено методиці проведення аудиту, що відрізняє його від інших посібників з аудиту. Дана методика може бути використана в будь-якій га-лузі економіки, крім виробництва, де особливу увагу приділено аудиту витрат і виходу продукції.
Розмір: 2,02 Мб
Формат: WinWord
Архив: WinRAR
Викладена методика здійснення банківських операцій, пов’язаних із формуванням ресурсів, готівковими і безготівковими розрахунками, кредитуванням, вексельним обігом, емісією та розміщенням цінних паперів, інвестиційною діяльністю, купівлею і продажем іноземної валюти, нетрадиційними банківськими послугами. Розглянуто питання створення, реєстрації і ліцензування комерційних банків, забезпечення їх фінансової стійкості.
Розмір: 1,5 Мб
Формат: WinWord
Архив: WinRAR
Викладена методика здійснення банківських операцій, пов’язаних із формуванням ресурсів, готівковими і безготівковими розрахунками, кредитуванням, вексельним обігом, емісією та розміщенням цінних паперів, інвестиційною діяльністю, купівлею і продажем іноземної валюти, нетрадиційними банківськими послугами. Розглянуто питання створення, реєстрації і ліцензування комерційних банків, забезпечення їх фінансової стійкості.
Розмір: 1,89 Мб
Формат: WinWord
Архив: WinRAR
Посібник підготовлено відповідно до програми дисципліни «Аналіз банківської діяльності», яка вивчається студентами спеціальностей «Облік та аудит в управлінні банками». «Банківська справа». Ця дисципліна входить у перелік дисциплін, які формують фахівців для банківського сектору національного господарства України, і посідає одне з головних місць. У ньому висвітлені методичні аспекти та практика аналізу діяльності банків другого рівня, враховані нормативні вимоги НБУ та міжнародний досвід аналізу.
Розмір: 1,47 Мб
Формат: WinWord
Архив: WinRAR
Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми для студентів-бакалаврів спеціальності «Банківська справа» та студентів-магістрів спеціальності «Облік і аудит» магістерської програми «Облік і аудит в управлінні банками». Висвітлюються організація та методика аналізу банків. Окремі теми підручника розкривають методику аналізу пасивів банку власного капіталу і залучених коштів, активів - грошових коштів, кредитно-інвестиційних операцій, валютних та інших операцій і послуг.
Розмір: 273 Мб
Формат: WinWord
Архив: WinRAR
У навчально-методичному посібнику розглядаються питання організації та ведення бухгалтерського обліку в торговельній діяльності, будівельних та сільськогосподарських підприємствах. Наведено робочу програму дисципліни, тематичний план і методичні вказівки до вивчення кожної теми. Значне місце в посібнику посідають завдання проміжного і підсумкового контролю у вигляді питань для самоконтролю, тестів та завдань для самостійного виконання.
Розмір: 4,28 Мб
Формат: WinWord
Архив: WinRAR
Посібник підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік у бюджетних установах», включеної до навчального плану підготовки бакалаврів з обліку та аудиту. В ньому висвітлено особливості методики та організації бухгалтерського обліку в бюджетних установах різного профілю, особливу увагу приділено таким специфічним об’єктам обліку, як фінансування, видатки, розрахунки із заробітної плати та стипендій, медикаменти та продукти харчування, кошти спеціального фонду, витрати на науково-дослідні роботи.
Розмір: 423 Кб
Формат: WinWord
Архив: WinRAR
Посібник написано відповідно до програми курсу «Бухгалтерський облік у галузях економічної діяльності» навчального плану підготовки студентів економічних вузів, затвердженого Міністерством освіти і науки України. Посібник можна використовувати для поглибленого вивчення окремих тем дисциплін «Фінансовий облік» та «Управлінський облік». Він складається із п’яти розділів, у яких висвітлено особливості організації бухгалтерського обліку в галузях економічної діяльності: сільському господарстві, будівництві, автотранспорті, торгівлі, громадському харчуванні. Особливу увагу приділено облікові витрат і калькулюванню собівартості продукції (робіт, послуг) кожної галузі
Розмір: 4,59 Мб
Формат: WinWord
Архив: WinRAR
У навчальному посібнику розглядаються основні питання побудови бухгалтерсь-кого обліку - фінансового та внутрішньогосподарського - в системі управління підприємством виробничого та комерційного характеру діяльності. Докладно висвітлюються питання принципів побудови бухгалтерського обліку, фінансового обліку пасивів, активів, фінансового та внутрішньогосподарського обліку затрат, доходів і фінансових результатів, а також питання звітності в управлінні підприємством
Розмір: 4,59 Мб
Формат: WinWord
Архив: WinRAR
Посібник написано відповідно до програми навчальної дисципліни «Фінансовий облік-1», затвердженої Міністерством освіти і науки України. У ньому викладено методику бухгалтерського фінансового обліку активів. Він є першою частиною загального курсу «Фінансовий облік». Основна увага приділена документальному оформленню господарських операцій та методиці їх відображення в системі рахунків і регістрах бухгалтерського обліку.
Посібник підготовлено з урахуванням вимог Національних стандартів бухгалтерського обліку.
Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю «Облік і аудит» та для підготовки фахівців з фінансів, економіки, аудиту, податкової системи та інших спеціалістів, які вивчають бухгалтерський облік. Може бути використаний працівниками бухгалтерії і інших підрозділів підприємств різних галузей.
Розмір: 744 Кб
Формат: WinWord
Архив: WinRAR
Навчально-методичний посібник з бухгалтерського обліку для студентів необлікових спеціальностей спрямований на забезпечення самостійного вивчення дисципліни. Розділи 1-11 включають стисле висвітлення теоретичного матеріалу відповідно до програми курсу. У розділі 12 наведено завдання для практичних занять. Необхідність виконання такого завдання обумовлена тим, що бухгалтерський облік є прикладною дисципліною і засвоєння її без розглядання конкретних господарських операцій, ведення облікових регістрів, складання фінансової звітності неможливе. У тринадцятому розділі подані завдання для самостійної роботи, виконання яких дозволить студентам більш глибоко засвоїти найскладніші положення кожної теми курсу.
Розмір: 840 Кб
Формат: WinWord
Архив: WinRAR
Підручник підготовлено відповідно до типової програми для бакалаврів спеціальності «Банківська справа». Окремі теми присвячені організації та методиці обліку власного капіталу, основних засобів та нематеріальних активів і матеріалів, а також розрахункових, кредитних, валютних, депозитних, інвестиційних і касових операцій, обліку доходів, витрат, фінансових результатів та складанню звітності, організації внутрішнього аудиту банків. Для студентів економічних спеціальностей усіх рівнів акредитації, економістів, бухгалтерів-практиків, що здійснюють облік банківської діяльності.
Розмір: 780 Кб
Формат: WinWord
Архив: WinRAR
Навчальний посібник написано відповідно до типової програми підготовки бакалаврів зі спеціальності «Облік і аудит». Опанування матеріалу, згрупованого за окремими банківськими операціями, дасть можливість студентам здобути базові знання з обліку в банках, які знадобляться в процесі дальшого навчання за магістерською програмою «Облік та аудит в управлінні банками». Посібник містить докладні коментарі до всіх інструктивних матеріалів Національного банку України з питань бухгалтерського обліку основних операцій, здійснюваних банками. Наведено конкретні приклади обліку цих операцій та відображено їхній зміст за рахунками чинного плану рахунків бухгалтерського обліку в банках України. Відповідно до теоретичного матеріалу до посібника включено практичні завдання, задачі, вправи, виконання яких сприятиме закріпленню теоретичних знань та набуттю практич-них навичок з обліку банківських операцій.
Розмір: 400 Кб
Формат: WinWord
Архив: WinRAR
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Облік і аудит у страхових організаціях» підготовлено відповідно до навчальної програми цієї дисципліни, яка викладається для студентів V курсу, що навчаються в КНЕУ за магістерською програмою «Страховий менеджмент».
У посібнику в стислій формі викладено зміст десяти тем, передбачених навчальною програмою. Текст носить характер методичних порад і містить термінологічний словник, що є дуже важливо з огляду на мету використання даного посібника. Після короткого змісту кожної теми наведено літературу, яка може бути використана для опрацювання і поглибленого вивчення даної теми, а також перелік питань для самостійного опрацювання тем. При самостійній підготовці дуже важливим моментом є можливість са-моперевірки. З цією метою студенти можуть використовувати наведені після кожної теми тести і задачі, які враховують основні питання, що їх мають засвоїти студенти, опрацьовуючи дану тему.
Розмір: 340 Кб
Формат: WinWord
Архив: WinRAR
У навчально-методичному посібнику викладено теоретичні основи обліку виконання бюджету, розглянуто методику обліку виконання дохідної та видаткової частини як державного, так і місцевих бюджетів, надано характеристику основних напрямів оперативного обліку в органах ДПС та його методичні схеми; подано до ознайомлення основи процесу складання звітності по виконанню бюджету.

1-15                   16-31                   32-45                   46-60                    60-75                   76-86

Перейти на ГОЛОВНУ СТОРІНКУ

 

Анализ веб сайта
Статистика
Ми з Вами
Друзі
» Зареєстровані на сайті:
Всього: 3274
Нових за месяць: 1
Нових за тиждень: 0
Нових вчора: 0
Нових сьогодні: 0
» З них:
Адміністратор сайту: 1
Перевірених: 16
Користувачів: 3257
» З них:
Чоловіків: 880
Жінок: 2394
Календар
«  Травень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31