Середа, 21.08.2019, 01:00 | RSS
КОНТРОЛЬНІ, КУРСОВІ, ДИПЛОМНІ РОБОТИ
БЕЗКОШТОВНІ ПІДРУЧНИКИ
(067) 421-15-51
dozkontrol@mail.ru
dozkontrol@meta.ua
Меню сайту
Вхід на сайт
Пошук

Скачати безкоштовно підручники з економічних дисциплін (стор.2), приклади рішення задач


Список підручників з економічних дисциплін - початок на стор. І

 1. Логіка: Підручник. – 5-е вид., стер. – К: Т-во "Знання”, К00, 2002. – 255 с. Формат: htm/Internet Explorer. - Скачати безкоштовно
 2. Міжнародні валютно-кредитні відносини: підручник/ Филипенко А.С., Мазуренко В.И., Сикора В.Д. - К.: Либідь, 1997. - 208 c. Формат: doc/WinWord. - Скачати безкоштовно
 3. ОБЖД (Бепека життєдіяльності): підручник. / За редакцією Є.П. Желібо, В.М.Пічію - Львів «Новий Світ-2000» Формат: htm/Internet Explorer. - Скачати безкоштовно (ч.І); Скачати безкоштовно (ч.ІІ)
 4. Організація виробництва: Навч. посібник. / Васильков В.Г. - К.: КНЕУ, 2003. - 524 с. Формат: doc/WinWord. - Скачати безкоштовно
 5. Організація виробництва: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц./ Васильков В.Г., Дзюбенко Л.М. - К.: КНЕУ, 2003. - 241 с. Формат: doc/WinWord. - Скачати безкоштовно
 6. Основи інформаційних систем: Навчальний посібник. Формат: doc/WinWord. - Скачати безкоштовно
 7. Основи охорони праці: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Керб Л.П. - К.: КНЕУ, 2001. - 252 с. Формат: doc/WinWord. - Скачати безкоштовно
 8. Основи фінансового менедженту: конспект лекцій. Формат: doc/WinWord. - Скачати безкоштовно
 9. Основи психології та педагогіки: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Колесніченко Л.А., Борисенко Л.Л. - К.: КНЕУ, 2002. - 157 с. - Скачати безкоштовно
 10. Планування діяльності підприємства: Навч.-метод. посіб-ник для самост. вивч. дисц. / М.А. Бєлов, Н.М. Євдокимова, В.Є. Москалюк. - К.: КНЕУ, 2002. - 252 с. Формат: doc/WinWord. - Скачати безкоштовно
 11. Політологія: збірник. Формат: doc/WinWord (12 рефератів), htm/Internet Explorer (підручник). - Скачати безкоштовно
 12. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Вітлінський В.В., Верченко П.І. - К.: КНЕУ, 2000. - 292 с. Формат: doc/WinWord. - Скачати безкоштовно
 13. Ринок цінних паперів: Навч. посібник./ Мендрул О.Г., Шевчук І.А. - К.: КНЕУ, 1998. - 152 с. Формат: doc/WinWord. - Скачати безкоштовно
 14. Соціологія: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / А.Ю. Брегеда, А. П. Бовтрук, Г. В. Дворецька. - К.: КНЕУ, 1999. - 124 с. Формат: doc/WinWord. - Скачати безкоштовно
 15. Соціологія: підручник. / За загальною редакцією В.П Андрущенко, М.І. Горлача. - Київ-Харків, 1998. Формат: htm/Internet Explorer. - Скачати безкоштовно
 16. Соціологія: лекції Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Формат: htm/Internet Explorer. - Скачати безкоштовно
 17. Статистика ринку товарів і послуг. Навч. посібник. / Рождєственська Л.Г. – К.: КНЕУ, 2001. Формат: doc/WinWord. - Скачати безкоштовно
 18. Стратегічне управління: Навч. посібник. / Шершньова З.Є., Оборська С.В. - К.: КНЕУ, 1999. - 384 с. Формат: doc/WinWord. - Скачати безкоштовно (ч.І); Скачати безкоштовно (ч.ІІ)
 19. Стратегічний аналіз: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / За ред. М.В.Кужельного. - К.: КНЕУ, 2002. - 198 с. Формат: doc/WinWord. - Скачати безкоштовно
 20. Страхування: Підручник / Керівник авт. колективу і наук. ред. С. С. Осадець. - К.: КНЕУ, 2002. - 599 с. Формат: doc/WinWord. - Скачати безкоштовно
 21. Управління інфраструктурою підприємства: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / За заг. ред. М. А. Бєлова. - К.: КНЕУ, 2003. - 112 с. Формат: doc/WinWord. - Скачати безкоштовно
 22. Финансовая диагностика и мониторинг деятельности предприятия: практические подходы и технологии. / В.П. Савчук. Формат: doc/WinWord. - Скачати безкоштовно
 23. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник. / Терещенко О.О. - К.: КНЕУ, 2003. - 554 с. Формат: doc/WinWord. - Скачати безкоштовно
 24. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. посібник. / Терещенко О.О. - К.: КНЕУ, 2000. - 412 с. Формат: doc/WinWord. - Скачати безкоштовно (ч.І); Скачати безкоштовно (ч.ІІ); Скачати безкоштовно (ч.ІІІ); Скачати безкоштовно (ч.ІV)
 25. Фінансовий менеджмент у малому бізнесі: Навч.-метод. по-сібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 2002. - 84 с. Формат: doc/WinWord. - Скачати безкоштовно
 26. Ціни та цінова політика: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2001. - 122 с. Формат: doc/WinWord. - Скачати безкоштовно

 1. Інформаційні системи обліку: конспект лекцій, приклади простих фінансових задач в середовищі СУБД Access. Формат: doc/WinWord. - Скачати безкоштовно
 2. Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць: Удосконалення економічної роботи на сільсько-господарських підприємствах в умовах перехідної економіки. - К.: КНЕУ, 2003. - 549 с. Формат: doc/WinWord. - Скачати безкоштовно (ч.1) (Бизнес-планування В АПК); Скачати безкоштовно (ч.1І) (Управлінський облік в АПК)
 3. Аудит: конспект лекцій (13 тем). Формат: doc/WinWord. - Скачати безкоштовно
 4. ВЕМР (приклади рішення 17 задач). Формат: doc/WinWord. - Скачати безкоштовно
 5. Державне регулювання економікою: лекції (11 розділів). Формат: pdf/Adobe Reader. - Скачати безкоштовно
 6. Економічна діагностика: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц./Євдокимова Н.М., Кірієнко А.В. - К.: КНЕУ, 2005. - 110 с. Формат: doc/WinWord. - Скачати безкоштовно
 7. Економічний аналіз: Навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток. - К.: КНЕУ, 2001. - 540 с. Формат: doc/WinWord. - Скачати безкоштовно
 8. Естетика: лекції (10 тем). Східноєвропейський університет. Формат: htm/Internet Explorer. - Скачати безкоштовно
 9. Етика: лекції (10 тем). Східноєвропейський університет. Формат: htm/Internet Explorer. - Скачати безкоштовно
 10. Кількісні методи в управлінні інвестиціями: Навч. посібник. / Бакаєв Л.О. - К.: КНЕУ, 2000. - 151 с. Формат: doc/WinWord. - Скачати безкоштовно
 11. Конспекти лекцій з наступних дисциплін: "Бюджетна система", "Економічна діагностика", "Організація і управління економічними підрозділами підприємства", "Ринок фінансових послуг", "Стратегічний аналіз та планування", "Цінні папери". Формат: doc/WinWord. - Скачати безкоштовно
 12. Валютні операції: Навч. посібник / Петрашко Л.П. - К.: КНЕУ, 2001. Формат: doc/WinWord. - Скачати безкоштовно
 13. Міжнародні розрахунки та валютні операції: Навч. по-сібник / О. І. Береславська, О. М. Наконечний, М. Г. Пясецька та ін.; За заг. ред. М. І. Савлука. — К.: КНЕУ, 2002. Формат: doc/WinWord. - Скачати безкоштовно
 14. Міжнародні фінанси: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / Петрашко Л. П. - К.: КНЕУ, 2003. Формат: doc/WinWord. - Скачати безкоштовно
 15. Міжнародна економіка: тексти лекцій з дисципліни "Міжнародна економіка" (9 тем). КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, ФАКУЛЬТЕТ МIЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМIКИ i МЕНЕДЖМЕНТУ, Кафедра міжнародної економіки. Формат: doc/WinWord. - 

Приклади рішення задач з бухгалтерського та управлінського обліку, економічних дисціплін

 1. Економічний аналіз (2 задачі): 1) Провести факторний аналіз валового прибутку в залежності від зміни обся-гу реалізації продукції в натуральному вимірі, відпускної ціни та собівартості одиниці продукції; 2) Необхідно визначити та оцінити аналітичні фінансові коефіцієнти за даними статей балансу. Після визначення аналітичних фінансових коефіцієнтів їх треба порівняти з нормативами, прийнятими в практиці фінансового менеджменту, і зробити висновки про фінансовий рейтинг підприємства - Скачати безкоштовно
 2. Економіка підприємства (5 задач): 1) На механічній дільниці працює 81 робітник, у тому числі 9 чоловік 1 розряду, 15 - 2 розряду, 36 - 3 розряду, 13 - 4 розряду, 8 - 5 розряду. Визначити середній тарифний розряд робітників і середню годинну тарифну ставку на дільниці (869 грн. - мінімальна заробітна плата); 2) В минулому році на підприємстві працювало 1500 чол. Фактично кожним робітником відпрацьовано 1870 год. У плановому році фактичний час роботи одного робітника заплановано довести до 1890 год. Питома вага виробничих робітників у загальній чисельності працюючих складає 70% . Крім того у плановому році втрати від браку, що складали 1,5% передбачається скоротити на 50%. Визначити кількість робітників, що буде вивільнено в плановому році; 3) Заповнити таблицю, дати характеристику інвестиційній політиці підприємства; 4) У січні 2000 р. підприємство придбало будівлю виробничого призначення вартістю в 426 тис. грн. з очікуваним терміном експлуатації 15 років в прогнозованою ліквідаційною вартістю 78 тис. грн. На початку 2004 р. керівництвом підприємства переглянуто термін корисного використання об'єкта з 15 до 20 років, а ліквідаційну вартість визначено в сум 46 тис. грн. (замість 78 тис. грн.); 5) У першому кварталі підприємство реалізувало продукцію на 585 млн. грн., се-редньоквартальні залишки оборотних коштів становили 65 млн. грн. У другому квартал обсяг реалізації продукції зменшився на 7%, а час одного обороту оборотних коштів буде скорочено на два дні - Скачати безкоштовно
 3. Економічний аналіз (2 задачі): 1) Власні засоби АТ «Гравіс» збільшились за рік на 800 000 грн.(з 25000 до 25800 грн.), а загальна сума джерел збільшилась на 700 000 грн. (з 26000 до 26700 грн.). Розрахувати суму залучених та позичених засобів на початок і кінець року, коефіцієнти автономії та фінансової стійкості і зробити висновок стосовно зміни фінансової стійкості АТ «Гравіс» протягом року; 2) Використовуючи наступні дані, розрахувати: показник поточної платоспроможності, коефіцієнт покриття та показник забезпеченості власними оборотними засобами та зробити висновок відносно присутності ознак фіктивного банкрутства підприємства - Скачати безкоштовно
 4. Фінансовий облік (5 задач): 1) ТОВ Асторія від покупця надійшла попередня оплата за виконання робіт у сумі 6000 грн. (у т.ч. ПДВ). Фактична вартість виконаних робіт склала 4200 грн. (з ПДВ). Залишок грошових коштів у сумі 1800 грн. повернуто замовнику. Фактична собівартість послуг дорівнює 2800 грн. Необхідно: на підставі даних ви-значити необхідні суми, скласти журнал реєстрації господарських операцій, вказати первинні документи; 2) Підприємство придбало через посередницьку фірму два комплекти запас-них частин на двигуни вантажівок. Вартість одного комплекту 2400 грн. (з ПДВ). Сума комісійної винагороди посереднику 240 грн. (з ПДВ), вартість доставки на підприємство 120 грн. (з ПДВ), вартість нових контейнерів для зберігання запчастин 35 грн. (без ПДВ). Якою первісна вартість придбаних цінностей?; 3) Працівникам підприємства надані довгострокові позики з поточного рахунку в банку: Кравченку на суму 1200 грн. (погасив позику основними засобами), Коломійчук на суму 1000 грн. (сума позики утримана з зарплати), Степаненко на суму 2100 грн. (не повернув в зазначений термін, підприємство звернулося до суду). Необхідно: скласти журнал реєстрації господарських операцій, вказати первинні документи; 4) У зв’язку з фізичним зносом та непридатністю до експлуатації ліквідовано комп’ютер, який знаходиться в бухгалтерії підприємства, первісна вартість 860 грн., знос 780 грн., 1992 виготовлення, придбаний та введений в експлуатацію в жовті 1992 року. Від ліквідації одержано і оприбутковано на склад згідно накладної 132 від 15.10.ц.р.: екран захисний 1 шт. по ціні 35 грн., плати зі змістом дорогоцінних металів (срібло) 9 грам по ціні 2.70 грн. за грам. Необхідно: скла-сти журнал реєстрації господарських операцій, вказати первинні документи; 5) На підставі наведених даних скласти журнал реєстрації господарських операцій: придбано дві облігації ТОВ Світязь (номінальна вартість кожної 500 грн.), відображено операції з нарахування відсотків по придбаних облігаціях (9%), отримано кошти на поточний рахунок від ТОВ Світязь в погашення облігацій: на вартість облігацій; на суму нарахованих відсотків, одержано вексель від ПП Росинка в погашення заборгованості за відвантажену йому раніше готову продукцію 3000 грн - Скачати безкоштовно 
 5. Далі буде

  Список учбової літератури періодично обновлюється
Анализ веб сайта
Статистика
Ми з Вами
Друзі
» Зареєстровані на сайті:
Всього: 3216
Нових за месяць: 0
Нових за тиждень: 0
Нових вчора: 0
Нових сьогодні: 0
» З них:
Адміністратор сайту: 1
Перевірених: 16
Користувачів: 3199
» З них:
Чоловіків: 875
Жінок: 2341
Календар
«  Серпень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031